شرکت آسه دایا کره جنوبی

شرکت سانگ یانگ کره جنوبی

شرکت آکاد اتریش

شرکت ام بی سی ترکیه