بازدید کننده گرامی با کلیک بر روی سیستم نگهدارنده اینسرت به بخش مورد نظر هدایت می شوید

هلدر های روتراش سیستم C ( کلمپی )                                           TURNING EXTERNAL C SYSTEMS

هلدر های روتراش سیستم M ( کلمپ و پین)                                           TURNING EXTERNAL M SYSTEMS

هلدر های روتراش گام زنی                                                             TURNING GROOVING SYSTEMS