بازدید کننده گرامی با کلیک بر روی سیستم نگهدارنده اینسرت به بخش مورد نظر هدایت می شوید

هلدر های داخل تراش سیستم C ( کلمپ )                                   TURNING INTERNAL C SYSTEMS

هلدر های داخل تراش گام زنی                                  TURNING INTERNAL THREADING SYSTEMS