بخش برقو ، فرزانگشتی ، مته و ابزار های خاص پی سی دی