راهنمای انتخاب اینسرت شرکت سانگ یانگ کره جنوبی

شکل هندسی و سایز الماس اغلب براساس هلدر انتخاب می شود و باید متناسب با هلدر باشد.

121110987654321
E080412NGNS
234NGNS
RTDE34NKPS